• 0

Voorwaarden

Voorwaarden

 1. Verkoper

Liv'In room 121 heeft zijn kantoor op Noorderlaan 121, 2030, Antwerpen, België met ondernemingsnummer: en BTW nummer: BE0444.848.136

 1. Toepasselijkheid

Elke bestelling houdt de overeenkomst in door de koper van deze algemene voorwaarden, die in hun geheel deel uitmaken van de overeenkomst met de verkoper, met uitsluiting van alle andere algemene of specifieke voorwaarden aan de zijde van de koper, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in schrijven.

 1. Offertes en acceptatie van bestellingen

Al onze offertes zijn vrijblijvend. We zijn alleen aan een bestelling gebonden als deze eenmaal schriftelijk is bevestigd of zodra deze is verwerkt. Informatie met betrekking tot producten en prijzen, evenals de gedetailleerde bestelinformatie, wordt samengesteld en verspreid met wijzigingen en correcties.

 1. Levering

Producten worden alleen geleverd in de landen die op de website zijn vermeld. Producten worden waar mogelijk geleverd binnen het tijdsbestek dat is aangegeven tijdens de individuele orderbevestiging. Foutieve afleveradressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen extra kosten met zich meebrengen. Tenzij anders bepaald, zijn onze prijzen exclusief transport en levering van de goederen aan de koper. De kosten voor transport en levering worden apart aangegeven. De vermelde levertijden zijn niet bindend maar worden slechts als indicatie gegeven. Vertragingen in aflevering vormen geen grond voor ontbinding van de overeenkomst of voor de betaling van schadevergoeding aan de koper, behalve in het geval van opzettelijke vertraging. We behouden ons het recht voor om gedeeltelijke leveringen uit te voeren. In geval van niet-levering van de goederen, zal elk bedrag betaald door de koper worden terugbetaald zonder rente of andere compensatie.

 1. Eigendomsrecht

Alle geleverde goederen blijven het eigendom van de verkoper totdat deze volledig zijn betaald, inclusief alle kosten en belastingen, rente en kosten. In geval van niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de goederen van rechtswege en op kosten van de koper terug te vorderen.

 1. Klachten

om ontvankelijk te zijn, moeten klachten ons bereiken: (a) in het geval van klachten in verband met niet-overeenstemming van leveringen, binnen acht (8) dagen na ontvangst van de goederen en (b) in geval van verborgen gebreken, binnen acht (8) dagen na de ontdekking van de fout of het moment waarop redelijkerwijs kan worden verwacht dat een dergelijke ontdekking heeft plaatsgevonden. Aanvaarding van de goederen door de koper omvat alle mogelijke fouten of non-conformiteiten die op dat moment kunnen worden waargenomen.

 1. Garantie

Onze garantie is beperkt tot de garantie voor verborgen gebreken en de garantie in het geval van consumentenaankopen, zoals bepaald in het Burgerlijk Wetboek. We kunnen alleen aansprakelijk worden gesteld voor schade in geval van opzettelijke handelingen of grove nalatigheid. Wij zijn niet aansprakelijk voor welke indirecte schade dan ook die door de koper is geleden.

 1. Herroepingsrecht

Kopers hebben het recht om binnen 14 dagen zonder boete en zonder motivering het contract te herroepen. Klik hier voor de volledige tekst.

 1. Overmacht

De verkoper is niet verantwoordelijk voor vertragingen in de uitvoering of niet-uitvoering van zijn verplichtingen die voortvloeien uit gebeurtenissen buiten zijn normale controle, inclusief productieonderbrekingen, moeilijkheden bij het verwerven of een tekort aan grondstoffen, personeel, energie of transport of vertragingen bij transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsconflicten, ongeacht of deze rechtstreeks verband houden met onszelf of onze leveranciers en dit zelfs in het geval deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

 1. Prijzen en betaling

Facturen zijn volledig betaalbaar op ons hoofdkantoor aan de Noorderlaan 121, 2030, Antwerpen, België op de vervaldag en zonder korting, tenzij anders aangegeven op de factuur. Om ontvankelijk te zijn, moeten alle klachten met betrekking tot facturen gedetailleerd worden geformuleerd en per aangetekend schrijven worden verstuurd binnen drie (3) dagen na ontvangst van de betreffende factuur. Bij niet-tijdige betaling wordt rente in rekening gebracht over het factuurbedrag dat van rechtswege verschuldigd is en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling nodig is van 1% per maand vanaf de factuurdatum. In geval van niet-betaling en in het geval een herinnering verzonden via de normale post niet binnen 14 dagen effectief is, zal een vaste vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag. Wij behouden ons het recht voor in geval van niet-betaling van een factuur geheel of gedeeltelijk op de vervaldag of in geval van enige andere inbreuk op de verplichtingen van de koper met betrekking tot de overeenkomst, om de uitvoering van te schorsen of onmiddellijk te beëindigen. Overeenkomsten met de koper van rechtswege, zonder implicatie van verzuim en zonder de noodzaak van enige gerechtelijke tussenkomst en betaling van alle verschuldigde bedragen, zelfs met betrekking tot nog niet vervallen facturen, of om goederen alleen te leveren bij betaling in contanten, niettegenstaande eerdere overeenkomsten of andere rechten waarop we mogelijk recht hebben. Het niet onmiddellijk reageren op een tekortkoming aan de zijde van de koper kan op geen enkele manier worden beschouwd als een afstand doen van ons recht om deze tekortkoming op een later tijdstip na te streven.

 1. Privacy

Alle bestellingen van de internetsite van Liv'In room 121 impliceren de uitdrukkelijke toestemming van de koper om de verwerking en het gebruik van zijn / haar persoonlijke gegevens toe te staan voor doeleinden als het beheer van een klantendatabase, het beheer van bestellingen, leveringen en facturen, solvabiliteitscontroles, marketing en reclame. De verwerking van dergelijke informatie voor marketingdoeleinden en individuele reclame vindt alleen plaats op uitdrukkelijke akkoordverklaring van de koper tijdens het bestelproces. Liv'In room 121 zal deze informatie niet mogen doorgeven aan derden. De koper heeft het recht om alle informatie te bekijken en te corrigeren. De koper heeft ook te allen tijde het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn / haar persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden en dit zonder persoonlijke kosten. Voor meer informatie wordt de koper uitgenodigd om het openbare register te raadplegen dat in het bezit is van de commissie voor privacybescherming in Brussel.

 1. Bewijs

Alle partijen accepteren de geldigheid van elektronisch bewijs in het kader van hun relaties (bijvoorbeeld e-mail, back-ups, enz.).

 1. Scheidbaarheid

Als een artikel van deze algemene voorwaarden nietig en ongeldig wordt verklaard, heeft deze ongeldigheid geen invloed op de geldigheid van de overige artikelen.

 1. Jurisdictie

Alle met de verkoper gesloten overeenkomsten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Alle geschillen vallen onder de exclusieve jurisdictie van de Belgische rechtbanken.

Schrijf je in voor onze mailing